KALENDÁR podnikateľa 2016 – JÚN

do 15.6.2016 – Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za máj 2016.
– Týka sa platiteľa dane FO a PO pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka.