Založenie obchodnej spoločnosti

V Slovenskej republike je najobľúbenejšou právnou formou podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže založiť jedna osoba. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov.

Na rozdiel od živnosti, spoločník neručí celým svojím majetkom, ale len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má len jedného spoločníka, nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle – to neplatí, ak je zakladateľom zahraničná osoba. Minimálna výška základného imania je 5000 eur, minimálny vklad jedného spoločníka je 750 eur. Spoločnosť sa zakladá zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou – ak je spoločníkov viac.

Pred podaním návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť minimálne 30 %. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom stanovenej minimálnej výšky základného imania.

V čom vám môžeme pomôcť?

  • Odporučíme správnu formu obchodnej spoločnosti a optimálne rozdelenie vlastníckych podielov.
  • Pripravíme príslušnú dokumentáciu potrebnú na založenie obchodnej spoločnosti.
  • Vybavíme za vás všetky formality spojené s ohlásením živnosti.
  • Zaistíme notárske služby.
  • Zabezpečíme zápis obchodnej spoločnosti do príslušného obchodného registra.
  • Zaregistrujeme obchodnú spoločnosť na príslušnom finančnom úrade.

Zakladáme aj akciové spoločnosti, európske spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti a družstvá.