Účetnictví

Nezbytnou součástí fungování každé společnosti je zajišťování vedení účetnictví. Tato oblast bývá u více podnikatelů dost podceňována. Správně a úplně vedena účetní agenda jakékoli společnosti předchází případným nedorozuměním s autoritami státu.

Věnujte se svému podnikání a přenechejte zpracovávání účetní agendy na nás.

 • Zaúčtování dokladů

 • Kontrola účetních dokladů

 • Zpracování daňových přiznání DPH, silniční daně

 • Souhrnné hlášení DPH a kontrolní výkaz DPH

 • Zpracování účetní závěrky řádné jakož i mimořádné

 • INTRASTAT

 • Příprava daňových přiznání a roční zúčtování daní

 • Příprava reportů dle požadavků

 • Kompletní vedení personální a mzdové agendy včetně přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných úřadech

 • Zastupování na úřadech na základě zmocnění

 • Informování o aktuálních termínech plateb daní a jiných povinností

Jednoduché účetnictví

Hlavní rozdíl mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím spočívá ve způsobu účtování. Jednoduché účtuje o příjmech a výdajích z hlediska daňového základu, zatímco podvojné účetnictví o nákladech a výnosech.

Naše společnost zpracovává účetnictví v systému POHODA.

 • Fyzické osoby, podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v OR a které prokazují výdaje pro daňové účely ve skutečné výši a ne paušálním odpočtem

 • Osoby, které podnikají na základě jiného právního předpisu jako je živnostenský zákon, např. advokáti, lékaři

 • Pronajímatelé, kteří se rozhodli pro účtování v soustavě jednoduchého účetnictví

 • Vedení peněžního deníku

 • Vedení knihy došlých a vydaných faktur

 • Vedení bankovní knihy

 • Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku

 • Vypracování saldokonta dodavatelů a odběratelů

 • Vedení knihy interních dokladů

 • Vedení pokladní knihy

 • Vedení odpisových karet

 • Vypracování přiznání k DPH (měsíčně nebo kvartálně) – platí pro plátce DPH

 • Vypracování souhrnného a kontrolního výkazu DPH – platí pro plátce DPH

 • Vypracování přiznání k dani z motorových vozidel

 • Evidence majetku

 • Elektronická komunikace s daňovým úřadem

 • Účetní a firemní poradenství

Podvojné účetnictví

Podvojným účetnictvím účtují ty účetní jednotky, kterým to přikazuje Obchodní zákoník (s.r.o., a.s., Družstva) nebo i ti, kterým to Obchodní zákoník povoluje (fyzické osoby – podnikatelé).

Podvojné účetnictví se považuje za vyšší formu účtování ve srovnání s jednoduchým účtováním a to zejména pro jeho vypovídací schopnost, která je garantována detailnějšími účetními zápisy.

Naše společnost zpracovává účetnictví v systému POHODA.

 • Stav a pohyb majetku a závazků

 • Vlastní kapitál

 • Výnosy a náklady

 • Příjmy a výdaje

 • Výsledek hospodaření

 • Zpracování účetního deníku a hlavní knihy

 • Vedení knihy pohledávek a závazků

 • Vedení pokladní knihy

 • Evidenci DPH

 • Vypracování daňových přiznání DPH, souhrnných hlášení DPH a kontrolního výkazu DPH

 • Evidenci majetku

 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu PO a příslušných výkazů

 • Rekonstrukce účetnictví

Personální a mzdová agenda

Ve věci personální a mzdové agendy Vám zajistíme kompletní servis od přípravy pracovní smlouvy, přes registraci na všech příslušných úřadech, výpočet hrubé a čisté mzdy až po přípravu a zaslání příkazů k úhradě mezd a s tím spojených odvodů. Samozřejmou součástí je poradenství a případné konzultace v předmětných oblastech tak, jako i asistence při vhodném výběru optimálního způsobu pracovního poměru.

Přístup ke každému klientovi je personifikovaný a služby se nastavují ve smyslu požadavků.

 • Příprava pracovních smluv

 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců

 • Vedení personální evidence

 • Měsíční výpočet hrubé mzdy na základě klientem dodaných podkladů

 • Zpracování a zasílání hlášení pro pojišťovny a daňový úřad

 • Vypracování ročního zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti

 • Zpracování ročního zúčtování zdravotního pojištění

 • Zpracování potřebných potvrzení (zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, atd.)

 • V případě potřeby srážky z mezd zaměstnanců

 • Zpracování a zasílání hromadných platebních příkazů k platbě mezd a odvodů

 • Evidence dovolených

Účetní a daňové poradenství

Nevíte se orientovat ve spleti zákonů a termínů v ekonomické, účetní a daňové sféře? Potřebujete poradit? Jsme připraveni pomoci Vám při řešení jakýchkoliv otázek týkajících se zmíněných oblastí. Ať už při seznamování se se změnami v platné legislativě, zefektivnit účetnictví, optimalizaci daňových povinností.

Kromě účetního poradenství pro české společnosti Vám umíme poskytnout dotčené poradenství na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku, Německu, na Kypru a ve spolupráci s našimi partnery ve vybraných offshore zemích. Aktuálně pro Vás připravujeme novinky v podobě služeb v pobaltských zemích.

Zastupování na úřadech

 • Daňový úřad

 • Obchodní rejstřík

 • Bankovní instituce

 • Sociálni pojišťovna

 • Zdravotní pojišťovny