Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou připadá na pondělí 2. května 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Elektronické daňové přiznání lze podat prostřednictvím Online finančního úřadu nebo přes datovou schránku.

V případě, že za daňový subjekt podává daňové přiznání zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Přeplatky na dani z příjmů se začínají vyplácet až po lhůtě pro podání elektronického přiznání, do 30 dnů, tj. po 2. květnu 2022.