Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Finanční správa informuje o možnosti podat žádost o kompenzační bonus i v situaci, kdy jedinou překážkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je právě to, že osoba provozující takovou činnost, podle § 6 odst. 3 a 4 zákona o kompenzačním bonusu nesplní, a to za předpokladu, že splňuje následující podmínky:

  • jedná se o činnost, jejíž výkon byl předmětem kompenzačního bonusu (tedy bezprostředně zakázanou či omezenou činností nebo činností úzce navázanou) podle § 6 odst. 1 nebo 2 zákona o kompenzačním bonusu také po většinu rozhodného období, a zároveň platí, že
  • tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v letech 2019 a 2020; za počátek tohoto náhradního období se stanoví den, který svým označením odpovídá dni spadajícímu do některého z bonusových období (nastal však o rok dříve).
    (Do testu převažujících příjmů stejně jako ve standardních případech vstupují pouze příjmy podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů, tj. příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu.).

Finanční správa také informuje, že pokud osoby splňující podmínky pro získání kompenzačního bonusu podle výše nastíněných pravidel žádost o kompenzační bonus dosud nepodaly, mohou tak učinit, a to i v případě, že již zmeškaly lhůtu pro podání žádosti za některé z bonusových období. V takovém případě lze využít institutu navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 daňového řádu. Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění této informace (tj. do 25. 2. 2021) a lze ji spojit s žádostí o kompenzační bonus.

Podání žádosti o kompenzační bonus nebrání ani předchozí zpětvzetí žádosti či zamítavé rozhodnutí správce daně, které bylo vydáno před zveřejněním této informace.

(Zdroj: FS ČR)