V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 bylo v první polovině roku 2020 u silniční daně rozhodnuto o prominutí příslušenství daně spojeného s pozdní úhradou záloh na silniční daň splatných do 15.4.2020 a do 15.7. 020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do  15.10.2020. Uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo povoleno posečkání s placením těchto záloh na delší období než do dne 15.10.2020 a daňový subjekt přesto zálohy na dani silniční do 15.10.2020 uhradí.

Pokud by zálohy ve výše uvedených případech byly uhrazeny po tomto datu, nebudou úroky ve smyslu citovaného rozhodnutí prominuty.

Finanční správa ČR proto připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně.

Zároveň připomíná, že pro zdaňovací období roku 2020 platí sazby, které byly změněny zákonem č. 299/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o snížení sazeb u automobilů s největší povolenou hmotností nad 3, 5 tuny (týká se všech vozidel s výjimkou osobních automobilů). Zálohy na rok 2020 se tedy stanovují z těchto případně snížených sazeb.

(Zdroj: FS ČR)