Generální finanční ředitelství, vzhledem k omezením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, vydalo prohlášení týkající se možnosti, jakou formou se má předložit zaměstnancem „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021“ (dále jen Prohlášení) a „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020“ (dále jen Žádost).

K problematice formy předkládaných Prohlášení a Žádostí se Generální finanční ředitelství vyjádřilo již v roce 2018 v souvislosti se zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se měnily některé zákony v oblasti daní a také zákon o daních z příjmů. S účinností od roku 2018 došlo k rozšíření formy komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem v souvislosti s § 38k zákona o daních z příjmů. Poplatníci tak mohou projevit svoji vůli při uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění jednak písemnou formou, kdy poplatník podepíše Prohlášení nebo Žádost vlastnoručním podpisem a předá uvedený doklad svému zaměstnavateli v listinné podobě nebo může poplatník využít elektronickou formu Prohlášení nebo Žádosti.

V případě elektronické formy je však nezbytné, aby dokumenty byly opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo aby plátce daně zaručil v rámci svého vnitřního systému jednoznačnou identifikaci poplatníků. K předání předmětných dokumentů elektronickou formou plátcům daně může poplatník také využít datové schránky, pokud s ní disponuje a na základě judikatury Nejvyššího správního soudu lze akceptovat předání předmětných dokumentů prostřednictvím e-mailové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.

K dané problematice Generální finanční ředitelství dále uvádí, že ani v době, která je ovlivněna různými omezeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, se nelze odchýlit od výše uvedených forem předkládaných dokumentů.

(Zdroj: FS ČR)