Od mája 2015 má platiť „pravá trestná zodpovednosť pre firmy“. Vzťahovať sa bude na rôzne typy prehreškov akými sú napr. majetkové, daňové a hospodárske trestné činy. Táto zodpovednosť vznikne, ak trestný čin spáchal štatutárny orgán alebo jeho člen, či iná osoba, konajúca v mene firmy.

Spôsob postihu pre právnickú osobu:

– zrušenie právnickej osoby
– prepadnutie majetku
– peňažný trest
– zákaz čerpania eurofondov
– prepadnutie vecí
– zákaz činnosti
– zákaz vykonávania verejných zákazok
– zákaz účasti na verejnej súťaži
– zákaz prijímania dotácií
– uverejnenie rozsudku

(Zdroj HN)