Trestná zodpovednosť firiem

Od mája 2015 má platiť „pravá trestná zodpovednosť pre firmy“. Vzťahovať sa bude na rôzne typy prehreškov akými sú napr. majetkové, daňové a hospodárske trestné činy. Táto zodpovednosť vznikne, ak trestný čin spáchal štatutárny orgán