Colné a daňové úrady môžu vymáhať nedoplatky od fyzických a právnických osôb maximálne 20 rokov. Ak však niekto počas šiestich rokov dostane od jedného z úradov výzvu na zaplatenie nedoplatku, nasledujúci rok po jej doručení začne plynúť nová premlčacia lehota. To za predpokladu, ak sa voči výzve nepodá námietka premlčania dlhu.