Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Změny se týkají:

 • zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
  • zrušení limitů 35 000,- nebo 100 000,- EUR u zasílání zboží z ČR do EU
  • zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR
 • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22,- EUR z třetí země
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
 • rozšíření zvlášního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop)

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) jsou zejména zaměřeny na plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).

Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotu nepřesahující 22,- EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, dopadají i na plnění ve vztahu podnikatel-podnikatel (B2B).

V souvislosti se změnami právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) upravujícími daň z přidané hodnoty (DPH), které byly přijaty členskými státy EU v roce 2017, 2019 a 20201, dochází k úpravě některých dosavadních pravidel DPH. Tato nová pravidla musí všechny členské státy povinně promítnout do svých národních předpisů, kterými upravují problematiku DPH.

Uvedené změny jsou obsaženy v novele zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), s plánovanou účinností od 1. 7. 2021. Novela zákona o DPH je v současné době v legislativním procesu.

1. ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Novela zákona o DPH přináší změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Pojem zasílání zboží bude nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.

Zároveň se mění pravidla pro určení ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, resp. prodej zboží na dálku. Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy z České republiky koncovým zákazníkům do EU.

Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000,- EUR nebo 100 000,- EUR. Pokud limit není překročen, podléhá DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží.

Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (dříve zasílání zboží)

Nově se od 1. 7. 2021 ruší limity 35 000,- nebo 100 000,- EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000,- EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).

Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

 • Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb > 10 000,- EUR

Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb od 1. 7. 2021 podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud je limit 10 000,- EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

 • Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb < 10 000,- EUR

Není-li limit (ve výši 10 000,- EUR u prodaného zboží na dálku a poskytnutých TBE služeb do všech členských států EU v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce) překročen, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu. Tato výjimka platí pouze pro osoby, které mají sídlo v jednom členském státě EU, nebo nemají sídlo v členském státě EU, ale mají provozovnu pouze v jednom členském státě EU.

Limit 10.000,- EUR od 1. 7. 2021 do všech členských států EU
=
Prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU
+
tzv. přeshraniční TBE služby

(telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby)

 

Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH

Nová pravidla zasílání zboží, resp. v nové terminologii prodeje zboží na dálku, se dotknou i osob, které nejsou registrovány jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU.

Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 000 000,- Kč) nebo se dobrovolně neregistrují jako plátci.

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000,- EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000,- EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.

Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop, což přináší výrazné zjednodušení. Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále neuplatňují daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace za plátce.

2. ZRUŠENÍ OSVOBOZENÍ OD DPH U DOVOZU ZBOŽÍ DO 22,- EUR

Novela zákona o DPH ruší osvobození od DPH u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22,- EUR. Veškerý dovoz ze třetích zemí, například z USA, Číny nebo Ruska, bude podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterých se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci. Zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 150,- EUR zůstává i nadále osvobozeno od cla.

 • Příjemce zboží je plátcem DPH:

Od 1. 7. 2021 plátce, který dováží zboží z třetí země, přiznává a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu (u všech zásilek) v rámci daňového přiznání. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží, pokud splňuje zákonné podmínky.

 • Příjemce zboží, který není plátcem DPH:

pro ostatní osoby v roli příjemce zboží existuje několik způsobů, jak lze odvést DPH z dovozu zboží, a to v návaznosti na vlastní hodnotu zboží.

Od 1. 7. 2021 může být DPH z dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150,- EUR, odvedena následujícími způsoby:

 • Standardní celní řízení – DPH odvádí deklarant (zpravidla příjemce zboží) přímo celnímu úřadu
 • Přes nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost, a odvede ji namísto příjemce celnímu úřadu
 • Přes nový zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop – IOSS) – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní – digitální platforma

Nový zvláštní režim jednoho správního místa – dovozní režim (IOSS) přináší dodavatelům novou možnost, kdy mohou DPH u dovozu zboží nepřesahující 150,- EUR odvádět přes tento režim namísto zákazníka.

V případě dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150,- EUR, je nově možné podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím aplikace eCeP. Další informace o vyřizování celních záležitostí u dovozu zboží z třetích zemí jsou dostupné na webu Celnička.

Zákazníkům nakupujícím a dovážejícím zboží z třetí země doporučujeme vyjasnit si otázku odvodu DPH s dodavatelem předem.

3. PRODEJ ZBOŽÍ PŘES DIGITÁLNÍ PLATFORMY

Od 1. 7. 2021 budou do odvodu DPH zapojeni povinně i provozovatelé elektronických rozhraní (digitální platformy), které usnadňují dodání zboží na území Evropské unie mezi zahraniční osobou (osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU – např. dodavatel z USA nebo z Číny) a koncovým spotřebitelem v EU. Zboží se již nachází ve volném oběhu na území Evropské unie.

Obecně je provozovatelem elektronického rozhraní osoba, která provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a kde dochází ke spojení těchto dodavatelů zboží s koncovým zákazníkem vedoucímu k dodání zboží. Provozovatel elektronického rozhraní tedy usnadňuje dodání mezi dodavateli zboží a koncovými spotřebiteli v EU.

Za provozovatele elektronického rozhraní z pohledu budoucí novely zákona o DPH se nepovažuje osoba, která prodává vlastním jménem a na vlastní účet prostřednictvím e-shopu své vyrobené či nakoupené zboží, se kterým má právo nakládat jako vlastník.

(Zdroj: FS ČR)