Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 30. 9. 2022 schválila Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 203/0.

Tento návrh zákona implementuje do českého právního řádu směrnici Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7). Předmětem této směrnice je mj. zavedení oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.

Provozovatelé platforem budou mít povinnost oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují prodejci a členské státy mají povinnost si tyto informace automaticky vyměňovat.

Podle směrnice vzniká s účinností od 1. 1. 2023 neusazeným provozovatelům platforem povinnost registrace k oznamovací povinnosti v jednom z členských států Evropské unie.

Samotné oznámení o oznamovaných prodejcích mají provozovatelé platforem povinnost podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po oznamovaném období, za které je podáváno. Lhůta pro podání prvního oznámení bude do 31. 1. 2024 za oznamované období 2023. Veškerá podání (registrace, ohlášení a oznámení) bude možné provést elektronicky prostřednictvím Portálu moje daně přes autentizovanou zónu pro splnění povinnosti dle DAC7.

1) Provozovatelem platformy se rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která uzavírá s osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli, pro které jako prodejci provádějí oznamovanou činnost.

2) Oznamovanou činností se rozumí vybraná činnost prováděná za protiplnění, pokud nejde o činnost, jejíž provádění je umožněno prostřednictvím platformy, prováděnou zaměstnancem oznamujícího provozovatele platformy nebo právnické osoby propojené s oznamujícím provozovatelem této platformy. Vybranou činností se rozumí:

  • poskytnutí nemovité věci,
  • poskytnutí dopravního prostředku,
  • osobní služba, nebo
  • prodej zboží.

3) Platformou se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele, bez ohledu na to, zda je prováděna na základě smlouvy uzavřené mezi prodejcem a uživatelem, včetně případného vybírání nebo placení protiplnění ve vztahu k této oznamované činnosti.

4) V rámci OECD se připravuje modelová dohoda, na jejímž základě by měla být umožněna výměna těchto informací i se třetími státy. Pokud je provozovatel platformy usazen ve státě, který přistoupí k této dohodě, bude plnit svou oznamovací povinnost v tomto státně.

5) Oznamovaným obdobím pro účely DAC7 se rozumí kalendářní rok.

(Zdroj: FS ČR)