Osobám samostatně výdělečně činným, které včas neodevzdají daňové přiznání a nezaplatí pojistné, hrozí pokuty. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla částka připsána na účet finančního úřadu.

Výše pokuty činí 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5%. Pokuta však nesmí být vyšší než 300.000,- Kč.

V případě, že daň z příjmů neuhradí včas, hrozí jim i úroky z prodlení.

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2022 elektronicky je do 2. května.