Studenti a (prázdninová) brigáda

V případě prázdninové brigády, s největší pravděpodobností půjde pouze o přivýdělek.

Brigády jsou obvykle zastřešeny těmito smluvními vztahy:

  • dohodou o provedení práce (DPP)
  • dohodou o pracovní činnosti (DPČ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pokud výdělek z brigády na DPP nepřesahuje 10. 000,-  Kč měsíčně, pak toto zaměstnání nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, a z tohoto výdělku se proto neplatí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V případě DPČ je situace odlišná. Bude-li sjednán příjem ve výši alespoň 3. 500,- Kč za měsíc, k pojištění přihlašuje zaměstnavatel. Pokud takto příjem sjednán nebude a výdělek v některém měsíci dosáhne 3. 500,- Kč, zaměstnavatel v tomto měsíci odvede pojistné na sociální pojištění. Bude-li práce vykonávaná na základě pracovní smlouvy, což u prázdninových brigád není příliš obvyklé, postupuje zaměstnavatel stejně jako v případě DPČ. Povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení plní za studenta vždy jeho zaměstnavatel. Totéž platí v případě, že bude „prázdninová brigáda“ ponechaná a bude se ve výdělku pokračovat i po prázdninách, při studiu.

Studenti a podnikání

Studenti mohou v létě taktéž zahájit podnikání a stát se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ).

V případě, že student studuje nebo je nezaopatřeným dítětem, může být jeho podnikání považováno za vedlejší SVČ. V prvním roce zahájení vedlejší SVČ nemusí platit povinné minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za tento rok souhrnný příjem nepřesáhne rozhodnou částku (v roce 2021 celkem 85. 058,- Kč s odpočtem 7. 089,- Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla činnost vykonávána), nevznikne účast na důchodovém pojištění, a tudíž ani povinnost platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za tento rok.

Studenti a práce v zahraničí

Studenti, kteří nejsou v ČR výdělečně činní a pojistné na sociální zabezpečení neplatí, nemají vůči České správě sociálního zabezpečení žádnou povinnost, a to ani při vycestování do zahraničí na stáž či studijní pobyt nebo za prací. Nemusí ČSSZ v těchto případech zároveň nic hlásit. Jestliže osoby migrují za prací po státech EU, je nutné vědět, ve kterém státě budou pojištěny. Účast migrujícího pracovníka na systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se řídí právními předpisy o sociálním zabezpečení daného členského státu, které byly určeny jako příslušné v souladu s nařízením. Podle příslušných právních předpisů se odvádí pojistné a v souladu s nimi jsou vypláceny dávky.

(Zdroj: ČSSZ)