V souvislosti s krizovým opatřením o omezení volného pohybu v období 1. 3. až 21. 3. 2021 v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 vydala Ministryně financí Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné dne 2. 3. 2021 ve Finančním zpravodaji 12/2021, kterým se promíjí sankce vzniklá z důvodu zpoždění při plnění povinností plátce daně nebo identifikované osoby vyplývajících ze zákona o DPH v předmětném období.

1. Řádné a dodatečné daňové přiznání k DPH a úhrada daně

Pokud plátce daně z přidané hodnoty (případně identifikovaná osoba) nepodá daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 nebo daň za toto zdaňovací období neuhradí v čas, pak je Rozhodnutím prominuta pokuta za pozdní podání, která by vznikla na základě ustanovení § 250 odst. 1 daňového řádu, a úrok z prodlení1 vzniklý podle ustanovení § 252 daňového řádu vážící se k této dani, a to automaticky bez žádosti za předpokladu, že ke splnění předmětných povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
Dále je prominuta i pokuta za pozdní podání vzniklá u dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně (případně identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021, a to v případě, že k jeho podání dojde nejpozději do 15. 4. 2021.

2. Kontrolní hlášení

Plátcům daně z přidané hodnoty se automaticky na základě Rozhodnutí promíjí pokuta dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o DPH, pokud je kontrolní hlášení za kalendářní měsíc únor 2021 podáno nejpozději do 15. 4. 2021.
Dále se plátcům daně promíjí i pokuta vzniklá dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o DPH a ustanovení § 101h odst. 2 zákona o DPH, a to v případě, kdy plátci daně z přidané hodnoty vznikla povinnost podat kontrolní hlášení za jiné období, než je únor 2021, za předpokladu, že lhůta pro splnění povinnosti běží i z části v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 a povinnost bude splněna nejpozději do 15. 4. 2021.

 

Prominutí úroku z prodlení podle tohoto Rozhodnutí se nedotýká daňových subjektů, kterým byl v důsledku zákazu nebo omezení jejich činnosti usneseními vlády České republiky o přijetí krizového opatření předmětný úrok rozhodnutím ministryně financí č. j. 34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020, zveřejněným ve Finančním zpravodaji 38/2020, prominut až do dne 16. 8. 2021.

(Zdroj: FS ČR)