Ministerstvo financí vyhlásilo daňové úlevy pro spoluobčany, jejichž životy poznamenal ničivý živel z minulého týdne. Ve speciálně vytvořené části webu Finanční správa zveřejnila informace, jak mají lidé postupovat v případě, že nestihnou odevzdat přiznání na dani z příjmů fyzických i právnických osob a zaplatit daň ve lhůtě pro splnění těchto povinností k 1. 7. 2021, úlev u kontrolního hlášení a na dani z přidané hodnoty či prominutí zálohy na silniční dani.

Prominutí se vztahuje na daňové subjekty, které mají sídlo či pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – tornádo, hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí. Informace o pobytu a sídlech subjektů má správce daně k dispozici. Není od nich vyžadován žádný úkon, správce daně splnění podmínek pro prominutí stanoví automaticky. Generální pardon však pamatuje i na občany a firmy, kteří zde pobyt či sídlo nemají, ale vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. Správce daně tuto informaci nemá k dispozici, a proto je potřeba ji správci daně oznámit.

Občané a firmy, kteří byli živlem postiženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí a nedopadá tak na ně výše prominutí uvedené v Generálním pardonu ministryně financí, mohou standardně individuálně žádat například o:

  • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, pokud ještě neuplynula,
  • posečkání úhrady daně či její rozložení na splátky,
  • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně nebo úroků, či
  • o stanovení záloh jinak na daních z příjmů, případně silniční dani.

(Zdroj: FS ČR)