do 15.1.2016 – Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za december 2015 a predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov za december 2015.
– Týka sa platiteľa dane (fyzická alebo právnická osoba) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka-prijímateľa platby.

do 25.1.2016 – Podať súhrnný výkaz elektronicky do 25 dní po skončení decembra 2015 a podať ho do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 4.Q 2015.
– Týka sa platiteľa DPH.

– Podanie daňového priznania k DPH za december 2015 a za kalendárny štvrťrok 4. Q 2015.
Uhradenie dane za december 2015 a 4 Q. 2015 podľa priznania k DPH.
– Týka sa platiteľa DPH, osoby registrované podľa § 7 a § 7a zákona o DPH (§ 78 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH)

(Zdroj HN)