do 2.5.2016 (namiesto 30.4.2016) – Úhrada mesačného preddavku za apríl 2016 k dani z motorových vozidiel.
– Týka sa daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300,- eur.

– Úhrada mesačného preddavku za apríl k dani z príjmov FO a mesačného preddavku za apríl k dani z príjmov PO.
– Týka sa FO a PO, ktorej posledná známa daň presiahla 16.600,- eur (mesačný platiteľ).

– Doručiť príslušnému správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov za rok 2015.
– Týka sa zamestnávateľa (§ 39 ods. 9b) a §49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

do 15.5.2016 – Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za apríl 2016 a predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov za kalendárny mesiac apríl 2016.
– Týka sa platiteľa dane (FO a PO) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka – prijímateľa platby (§ 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

do 25.5.2016 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca apríl 2016.
– Týka sa platiteľa DPH.

– Podanie daňového priznania k DPH za apríl.
– Týka sa platiteľa DPH.

do 31.5.2016 – Mesačný preddavok za máj k dani z motorových vozidiel.
– Týka sa daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300,- eur (mesačný platiteľ).

– Úhrada mesačného preddavku za máj 2016 k dani z príjmov FO a PO.
– Týka sa FO a PO, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600,- eur (mesačný platiteľ).

(Zdroj HN)