do 15.4.2016 – Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za marec 2016. Predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov za kalendárny mesiac marec 2016.
– Týka sa platiteľa dane (FO alebo PO) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka – prijímateľa platby (§ 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

do 25.4.2016 – Odovzdať súhrnný výkaz elektronicky do 25 dní po skončení marca 2016 (aj po skončení štvrťroka 1 Q. 2016).
– Týka sa platiteľa DPH.

– Podanie priznania k DPH za marec 2016 a štvrťrok 1. Q 2016.
– Týka sa platiteľa DPH, osôb registrovaných podľa § 7 a § 7a Zákona o DPH (§78 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH).

(Zdroj HN)