do 29.3.2016 (namiesto 25.3.2016) – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca február 2016.
– Týka sa platiteľa DPH.

– Podanie priznania k DPH za február 2016 a uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za mesiac február 2016 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Týka sa platiteľa DPH, osoby registrované podľa §7 a §7a zákona o DPH (§78 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH).

do 31.3.2016 – Úhrada mesačného preddavku za marec 2016 k dani z motorových vozidiel a za 1. Q 2016 pri štvrťročnom platiteľovi.
– Týka sa Mesačne – daňovníka, ktorého predp. daň u jedného správcu dane presiahne 8.300,- eur. Štvrťročne – daňovníka, ktorého predp. daň u jedného správcu je nad 700,- eur a nepresiahne 8.300,- eur.

– Úhrada mesačného preddavku za marec 2016 k dani z príjmov FO ako aj PO. Úhrada štvrťročného preddavku za 1.Q 2016 k dani z príjmov FO ako aj PO.
– Týka sa FO a PO, ktorých posledná známa daň. povinnosť presiahla 16.600,- eur (mes.platiteľ). FO a PO, ktorých posledná známa daňová povinnosť je nad 2.500,- eur a pod 16.600,- eur (štvrťr. platiteľ).

– Podanie priznania k dani z príjmov PO za rok 2015.
– Týka sa daňovníka – PO (§ 41 zákona č. 595/2003) a (§ 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

– Uhradenie daňovej licencie za rok 2015.
– Týka sa daňovníkov, ktorí ju platia podľa výšky svojho ročného obratu.

– Oznámenie predĺženia lehoty na podanie priznania k dani z príjmov FO alebo PO, ak je zdaň. obdobím PO kalendárny rok.
– Týka sa daňovníka – fyzická osoba a právnická osoba (§49 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

– Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach za mesiac marec 2015.
– Týka sa regulovanej osoby (§3 zákona č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach).

(Zdroj HN)