S ohledem na další vlnu epidemie nemoci covid-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, přistoupila vláda k další fázi podpory těch sektorů ekonomiky, podnikatelů a živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženi důsledky epidemie koronaviru SARS-CoV-2.

Ty nejdůležitější jsou:

Podpora udržení zaměstnanosti

Program Antivirus

 • Celý program Antivirus byl rozhodnutím vlády prodloužen do 30. června 2022
 • Vláda má nově možnost přechodně pozastavit poskytování příspěvků v případě jejich vyčerpání po dobu, než budou zajištěny další finanční prostředky na realizaci programu
 • Nejzazším datem, kdy je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem, je 28. únor 2022

Antivirus A

 • Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa nebo izolace
 • Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů, které tvoří náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci a odpovídající výše zákonných odvodů
 • Maximální částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč za měsíc
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce
 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % redukovaného výdělku
 • Doba uznatelnosti výdajů programu byla prodloužena do 28. února 2021

Antivirus B

 • Tento program kompenzuje zaměstnavatelům náklady na zaměstnance, kteří se v důsledku dopadů pandemie ocitli v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • Zaměstnavatelé budou mít možnost požádat o příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného
 • Maximální částka činí 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance
 • Doba uznatelnosti výdajů programu byla stanovena od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022

Plošná podpora podnikatelů

Dotační program Covid 2021

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše výzvu 2
 • Nárok na podporu budou mít podnikatelé a firmy, které prokáží, že jim v tzv. rozhodném období poklesl obrat nejméně o 30 %
 • Rozhodným obdobím by měl být listopad a prosinec 2021, tato doba by se mohla případně prodloužit podle aktuální epidemické situace
 • Výše podpory bude vypočítána jako součin 300 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků krát počet dní v rámci rozhodného období
 • Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele

Dotační program Covid – Nepokryté náklady

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše výzvu 3
 • Nárok na podporu budou mít podnikatelé a firmy, které prokáží, že jim v tzv. rozhodném období poklesly tržby nejméně o 30 % oproti stejnému období roku 2019 a že v dané době budou ve ztrátě
 • Podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele
 • Rozhodným obdobím bude listopad a prosinec 2021
 • Oba programy nebude možné vzájemně kombinovat a nebude možný ani jejich souběh s kompenzačním bonusem

Kompenzační bonus

 • Kompenzační bonus je určen pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • O jeho schválení musí rozhodnout Parlament ČR (jedná se o zákon)
 • Bude poskytován ke kompenzaci dopadů na činnost subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku opatření státních orgánů v souvislosti s epidemií koronaviru
 • Nárok na kompenzační bonus bude vznikat v případě, kdy bude v rozhodném období zaznamenán pokles tržeb alespoň o 30 %
 • Žádat bude možné nejprve o první bonusové období, které je zákonem stanoveno od 22. listopadu do 31. prosince 2021
 • Vláda bude mít pravomoc vyhlásit další bonusová období vždy na kalendářní měsíc
 • Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bonusového období tedy prosinec 2021, resp. leden 2022
 • Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021
 • Sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, budou mít jako srovnávací období poslední zimní období před vypuknutím pandemie
 • Maximální výše kompenzačního bonusu zůstává 1 000 Kč za kalendářní den
 • V případě osob činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti půjde o výši 500 Kč na den
 • V případě nařízené karantény či izolace osoby samostatně výdělečně činné či společníka společnosti s ručením omezeným bude aplikována výše kompenzačního bonusu snížená na 500 Kč za kalendářní den
 • Bude zachována možnost souběhu čerpání s programem Antivirus

Odložení povinnosti elektronické evidence tržeb

 • Nadále platí zákon, kterým došlo k odložení spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln podnikatelů
 • Po novele tohoto zákona je povinnost používat EET u všech čtyř vln odložena do 1. ledna 2023
 • Za neevidování tržeb tedy v současnosti nehrozí žádné sankce

Další podpora a úlevy pro firmy a občany

Daňové úlevy

 • Plošné prominutí DPH u filtračních polomasek, respirátorů a filtrů bylo rozhodnutím ministryně financí prodlouženo až do 31. prosince 2021
 • Plošné prominutí DPH u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění covid-19 a očkovacích látek do 31. prosince 2022

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou kvůli koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci
 • Týká se i rodičů dětí do 10 let, kteří kvůli uzavření škol a školských zařízení nebo v důsledku karantény zůstali doma na tzv. ošetřovném
 • Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti
 • Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci

Krizové ošetřovné

 • Zaměstnanci, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi z důvodu nařízených karanténních opatření (uzavření školského zařízení, karanténa ve třídě případně karanténa dítěte) mají opět získat nárok na zvýšené ošetřovné ve výši 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, nejméně 400 Kč denně
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u standardního ošetřovného
 • Nárok na pobírání krizového ošetřovného budou mít kromě zaměstnanců také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí pojistné na sociální zabezpečení
 • Rodiče se budou moci v péči o dítě střídat
 • Nárok na ošetřovné mají mít za stejných podmínek i osoby pečující o starší školou povinné děti závisle na péči jiné osoby, o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami závažnými poruchami učení a o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
 • Návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, který ještě musí schválit Parlament, počítá s platností od 1. listopadu do 28. února 2022
 • Od ledna 2022 o dítě budou moci pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti

Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

 • Vláda rozhodla také o opětovném zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
 • Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény
 • Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží
 • Náklady na vyplacení mimořádného příspěvku si zaměstnavatel odečte z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě musí ještě schválit Parlament
 • Příspěvek bude příslušet i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa nařízena po 31. říjnu 2021 a tato karanténa bude trvat aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona
 • Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022

(Zdroj: Vláda ČR)