V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize.

 • Daňové úlevy
 • Podpora udržení zaměstnanosti
 • Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií
 • Podpora podnikatelů (nájemné, kultura, sport, autobusová doprava)
 • Opatření pro zaměstnance

Podpora udržení zaměstnanosti

Program podpory zaměstnanosti Antivirus

Program podpory zaměstnanosti Antivirus, který  má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19, byl rozhodnutím vlády prodloužen. Antivirus A (nově Antivirus Plus) do 31. 12. 2020, Antivirus B a C zatím do 31. 10. 2020.

 • program Antivirus A (Plus) se vztahuje na firmy, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky (překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo na straně zaměstnance),
  • zpětně od 1. října se v případě provozoven, které musely být zcela uzavřeny, stát vyplatí zaměstnavatelům 100 procent superhrubé mzdy až do výše 50 000 korun na jednoho zaměstnance
  • v případě zaměstnance v karanténě zůstává náhrada 80 procent na zaměstnance;
 • program Antivirus B se vztahuje na firmy, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru;
 • program Antivirus C se vztahuje na firmy do 50 zaměstnanců a spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění za červen, červenec a srpen 2020, přičemž zaměstnavatel musí splnit podmínky udržení zaměstnanosti a udržení výše platů a zaplatit včas pojistné za zaměstnance.

Úvěrové programy COVID

Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID;

 • podmínky programu zveřejnila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo také podpůrný úvěrový program Záruka COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID,

 • k dispozici je až 30 miliard korun.

Ve spolupráci s komerčními bankami byl připraven a ze strany Evropské komise schválen záruční program COVID III, v jehož rámci se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem

 • vláda pro tyto účely uvolnila 150 miliard korun, což umožní uzavřít úvěry až za 500 miliard korun;
 • státní podpora (portfoliové ručení) se vztahuje na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020;
 • podniky do 250 zaměstnanců mohou požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun;
 • podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun;
 • délka ručení je v obou případech nanejvýš tři roky.

Podniky nad 250 zaměstnanců mohou využít program záruk Exportní a garanční pojišťovny COVID+, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun;

 • do programu záruk mohou přihlásit i firmy působící v oblasti dopravy a cestovního ruchu;
 • na podporu investic do dopravní infrastruktury (údržba, opravy, nová výstavba) vyčlenila vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 6,5 miliardy korun;
 • po dobu nouzového stavu pomůže stát úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury, budou například prodlouženy smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

(Zdroj: Vláda ČR)