Od 1.1.2022 přichází v oblasti daní k určitým změnám:

  1. Zvýšení slevy na dani na poplatníka – základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč
  2. Zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu – zrušení rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti vypláceného finančním úřadem v případě vyměření záporné daňové povinnosti
  3. Nová výše paušální daně pro živnostníky – výše měsíční zálohy na paušální daň vychází na 5 994 Kč
  4. Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů – opětovně začne platit osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří jsou zahraničními rezidenty
  5. Nová sleva na dani za zastavené exekuce – Novela exekučního řádu stanovuje, že za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek zastaví exekutor exekuci, pokud pohledávka nepřevyšuje částku 1. 500,- Kč bez příslušenství a její vymáhání trvalo po dobu alespoň tří let předtím, než novela vstoupila v platnost. Pokud nebyla ani z části po třech letech pohledávka vymožena, je zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Výše slevy na dani pak odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce.
  6. Mezinárodní daňové vztahy – od 1. ledna 2022  se začne prakticky provádět smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmů s Bangladéšem. Jedná se o standardní komplexní bilaterální daňovou smlouvu, která upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů.
  7. Změna oceňovací vyhlášky – novelizace vyhlášky o oceňování majetku přinese občanům větší jistotu ve správnosti odhadnutých cen a v některých případech i úsporu za znalecké posudky
  8. Změny v regulaci vodného a stočného – Ministerstvo financí zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026 s účinností od 1. ledna 2022. Po loňském snížení DPH na vodné a stočné z 15 % na 10 % tak úřad pokračuje v aktivním přístupu k cenové regulaci vodárenství. V tomto výměru jsou nastavena nová pravidla tak, aby spotřebitel zaplatil pouze tolik, kolik je nutné. Hlavní změnou výměru je zavedení tzv. vyrovnání. Pokud společnost vybere ve vodném a stočném více než měla, bude tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny.