O roční zúčtování daně je třeba, aby zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele do 15. února 2024. Do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.

O roční zúčtování daně nemůže požádat zaměstnanec svého zaměstnavatele, který vedle zaměstnání provozuje ještě takzvanou vedlejší činnost a podniká.

Při ročním zúčtování daně může vzniknout:

  • daňový přeplatek – který bude vrácen v dubnu (březnová výplata)
  • nárok na daňový bonus

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023 podávájí dle:

  • § 38g zákona o daních z příjmů, každá fyzická osoba, jejíž roční příjem přesáhl 50 000,- Kč a jsou předmětem této daně, mimo příjmy osvobozené od daně a ty u kterých je daň vybírána sráškou podle zvláštní sazby
  • poplatník, ktorého vinou vznikl dluh, na dani nebo mu byla neoprávněně vyplacená částka na daňovém bonusu, předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i ods.5 písm. b) 
  • § 35ba ods.1 písm. b) až e) zákona – daňoví nerezidenti uplatňující slevu ve smyslu tohoto §
  • poplatníci, kteří vykazují ztrátu nezávysle od výše příjmu
  • poplatníci, kterým byly vyplaceny, případně za minulé roky obdržely příjmy ze závislé činnosti jiným způsobem a, které se ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, nepovažovaly za jeho příjmy
  • poplatníci u kterých došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění