Minimálna výška základného imania pre spoločnosť s ručením obmedzeným je 5 000,- eur. Každý zo spoločníkov musí do základného imania vložiť aspoň 750,- eur. Každý peňažný vklad musí byť splatený pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra najmenej na 30% . Súčasne musí byť celková hodnota splatených peňažných vkladov s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov minimálne 2 500,- eur. Hodnota nepeňažného vkladu musí byť určená znaleckým posudkom, ktorý sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. V plnej výške musí byť splatené základné imanie pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra v prípade, ak s.r.o. zakladá len jedna osoba. Novinkou v roku 2016 je zrušenie povinnosti preukazovať splatenie peňažných vkladov výpisom z bankového účtu. Aktuálne je možné peňažné vklady vkladať do základného imania aj v hotovosti. Vklady spravuje správca vkladov a k návrhu na zápis spoločnosti je postačujúce priložiť jeho vyhlásenie o splatení predmetných peňažných vkladov.