Pomocou celoeurópskeho online systému VIES si môžete skontrolovať, či je spoločnosť zapísaná k cezhraničnému obchodu v rámci EÚ. Systém je k dispozícii v 23 jazykoch Európskej únie.

Čo je systém VIES?

Systém výmeny informácií o DPH (skrátene VIES z angl. VAT Information Exchange System) je vyhľadávač (nie databáza) prevádzkovaný Európskou komisiou. Pri vyhľadávaní v tomto systéme sú údaje získavané z národných databáz DPH.

Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú dvoma spôsobmi – informácie o európskom DIČ spoločnosti buď existujú (platná odpoveď), alebo neexistujú (neplatná odpoveď).

Platná odpoveď

Ak systém dostane platnú odpoveď, zobrazia sa informácie o európskom DIČ spoločnosti.

Neplatná odpoveď

Ak systém dostane neplatnú odpoveď, znamená to, že DIČ pridelené na účely DPH, ktoré sa snažíte overiť, nie je v príslušnej národnej databáze zaregistrované, a to z nasledujúceho dôvodu:

– DIČ neexistuje
– DIČ nebolo určené na cezhraničné plnenia vnútri EÚ aktivované
– registrácia ešte nebola dokončená (v niektorých krajinách Únie je potreba na účely cezhraničného plnenia vnútri EÚ na samostatnú registráciu).

Tieto zmeny sa nie vždy prejavia vo vnútroštátnych databázach okamžite, a teda nie sú reflektované ani v systéme VIES. V naliehavých prípadoch vám odporúčame sa obrátiť na miestny daňový úrad.

Čo sa stane v prípade, že existujúce číslo nie je potvrdené?

Pokiaľ vám zákazník tvrdí, že je platcom DPH, ale overenie prostredníctvom systému VIES to nepotvrdzuje, môže sa so žiadosťou o overenie obrátiť na daňovú správu vo svojej krajine. Tá ho môže vyzvať, aby sa zaregistroval špecificky k cezhraničnému plneniu vnútri EÚ. Postupy v jednotlivých krajinách Únie sa od seba môžu líšiť.

Ako si vyžiadať ďalšie informácie?

Ak požadované informácie v systéme VIES nenájdete, mali by ste o ne požiadať národné orgány vo svojej krajine. Tie by vám následne mali byť schopné potvrdiť:

– či je DIČ platné alebo nie
– či je k DIČ priradené určité meno / názov a adresa.

Z dôvodu ochrany údajov vám vnútroštátne orgány nemôžu oznámiť meno / názov a adresu vzťahujúce sa ku konkrétnemu DIČ. Môžu vám potvrdiť len to, že určité meno / názov a adresa sú k položke DIČ priradené.

Nedostupnosť údajov

Vzhľadom k tomu, že je niekedy nutné údaje národných databáz zálohovať, môže byť systém v tomto období nedostupný. Komisia spolupracuje s členskými štátmi, aby doba, kedy sú ich databázy z dôvodu aktualizácie nefunkčné, bola obmedzená na minimum. Ak takéto chybové hlásenie dostanete, skúste niekoľko minút počkať a potom o údaje znova požiadať, prípadne ešte neskôr.

Možné nepresnosti

Európska komisia nenesie zodpovednosť za presnosť informácií uvedených v online systéme VIES, pretože sú získavané z národných databáz, nad ktorými Komisia nemá žiadnu kontrolu. Európska komisia nemôže overovať, opravovať, pridávať ani odstraňovať akýkoľvek záznam o vnútroštátnu registráciu k DPH.

(Zdroj www.europa.eu)